RSS - xml

Kontrollerades senast: 2022-11-08 14:01:59

En studie i skolsystemet - skolsystemetblogg

skolsystemetblogg

Ämneslärare

2018-12-04 13:35
​På högstadiet sker en förändring i skolundervisningen som inte ofta uppmärksammas, men som har stor betydelse. Jag syftar på introducerandet av lektioner i särskilda ämnen ledda av lärare med specialkompetens för att undervisa i dem.I låg- och mellanstadiet sköts all undervisning, undervisningen i alla ämnen, av en och samma lärare. Denne har en bred kompetens och anses i stort kunna förlita sig på allm&au [...]

20 till 30% informativ undervisning

2018-11-18 14:40
​När jag efterlyser informativ undervisning i skolan, undervisning som vinnlägger sig om att vara allsidig, aktuell och verklighetsanknuten, menar jag inte att all undervisning bör vara sådan.Även den informativa undervisningen har sin negativa sida. Den är t. ex. en form av katederundervisning och hur intressant den än är så blir eleven passiv och endast en mottagare av kunskap.Det informativa borde kanske uppgå till 20- 30% av undervis [...]

Skolövningarna har en historia

2018-11-02 14:47
Något som förknippas med inlärning är utförandet av övningar. Dessa är ofta knutna till ett skriftligt material eller en muntlig genomgång. Ibland görs en muntlig genomgång av samma material som det skriftliga.Vad är då en övning? Det kan skifta från ämne till ämne. Det kan röra sig frågor kring innehållet i en text, diskussionsfrågor, filosofiska spörsmål. I språk kan det [...]

Gör vetenskapen mer mänsklig

2018-10-14 14:16
​Man kan ifrågasätta enkelheten i mycket som lärs ut i skolan. Det får inte vara för komplicerat, då förstår inte eleven, heter det. Men förenklar man för mycket blir undervisningen vilseledande.Enkla definitioner av något kan vara missvisande och leda till sämre förståelse hos eleven.På frågan om vad elektricitet är kan ett rätt svar vara ”elektromagnetism”. Men detta ger ingen br [...]

Informera om hur man skriver

2018-10-09 14:48
​Vid en övning där eleven ska skriva något, t.ex. argumentera för något, beskriva något fenomen, sammanfatta något eller skriva en kort berättelse, förekommer inte alltid information om hur man kan göra.Eleven lämnas ensam utan stöttning av läraren och ska klara uppgiften själv. Det som eleven bär med sig blir avgörande, d.v.s. om eleven är bekant med skrivande, om eleven kanske läser eller kommer [...]